Zoomhua Audition 4 – Voting

1. เลือกนักร้อง สาม คน

2. ลงชื่อตัวเองในช่อง ลงชื่อกรรมการ

3. กด vote

หลังจากโหวตแล้ว ไม่สามารถโหวตซ้ำหรือเปลี่ยนได้ ระบบจะป้องกันการโหวตซ้ำ

นักร้องขวัญใจสามคนของคุณคือ..